CE İşareti

Avrupa Birliği ( AB) üye ülkeler itibariyle teknik standartlar arasında uyum sağlamak amacıyla bir sistem oluşturmuştur. Bu sistemlerin amacı, üye ülkeler arasında ulusal standartların yerine Avrupa normlarını (EN) oluşturmaktır.Bu normları daha sonra gruplanarak (tıbbi alet, asansör, oyuncak, elektrikli aletler gibi) 19 maddelik AB direktiflerini ortaya çıkarmaktadır.

 

1995 yılından itibaren, çoğunluğu zorunlu olmamakla beraber AB`ye ithal edilecek ürünlerde AB normlarına uygunluk ifadesi olan CE işareti aranmaya başlamıştır.Bu işaret ürünün direktiflerce belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sürüldüğünü belirtir.

 

Topluluğa ithal edilen ürünlere CE işareti olmadığı taktirde doğabilecek zarardan ithalatçı ve üretici sorumlu olacaktır.

 

CE bir kalite markası değildir.Sağlık, güvenlik çevre ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu gösterir.CE işareti taşıyan bir ürün, AB üyesi ülkeler arasında serbest dolaşıma girmekte; böylece işaret bir nevi `ürün pasaportu` işlevini görmektedir.

 

CE işareti bulunan bir ürünün AB ve EFTA ülkelerinden, standartlarla ilgili yasal gerçekler ortaya konularak geri çevrilmesi mümkün değildir.CE işareti, ürünün topluluk teknik mevzuata uygunluğunu belirten bir semboldür.

 

Bir ürün için CE işaretinin nasıl temin edileceği ürünün taşıdığı riske bağlıdır.Düşük riskli ürünler için asgari gereklerin yerine getirildiği yalnızca üreticinin beyanı ile belgelendirildiği halde yüksek riskli ürünler için bir test belgelendirme kuruluşuna (kontrol ve belge verme yetkisine sahip firma )gerek vardır.

 

AB Uyumu için Başlıca Engeller

1.Güvenlik (Safety Assurance )-CE Markası

2.Çevre (Eco-Label)-yeşil Nokta, Enerji Tüketimi ve ISO 14000

3.Kalite: ISO 9000

 

CE Markası

Ürünlerin serbest dolaşımı için üye ülkelerin önerdiği 4 ilkeyi kapsar:

Can ve mal güvenliği

Çevrenin korunması

Hayvan ve bitki varlığının korunması

Tüketicilerin korunması