Dahilde İşleme İzin Belgesi

DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

Türkiye ile Avrupa Birliği’nin 01.01.1996 tarihi itibari ile Gümrük Birliğini gerçekleştirmesi üzerine 96/1 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi gündeme gelmiş ve bu tebliğ 01.01.1996 tarihi itibari ile ihracatı teşvik mevzuatının yerine geçmiştir.

Dahilde işleme rejimi, bir ihracatı teşvik politikası aracı olarak kullanılmaktadır. İhraç edilmesi düşünülen malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, ara malı ve ambalaj malzemelerinin, başta çeşitli vergisel yüklerden muaf olmak üzere ,çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanmak sureti ile temin edilmesini sağlamaktadır. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt dışından hammadde ve diğer girdileri ithal etmeyi düşünen diğer firmalar, devlete karşı ihracat taahhüdünde bulunmak suretiyle, Dahilde İşleme İzin Belgesi almak zorundadır. Firmaların vergi muafiyetleri ve diğer avantajlardan yararlanması bu belgeler sayesinde mümkün olmaktadır.

 

Dahilde İşleme İzin belgeleri kapsamında yararlanılabilecek destek ve avantajlar şunlardır:

Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta Gümrük Vergisi ,(GV),KDV ve diğer vergilerden muafiyet,

AB ülkelerinden ithalde KDV ve diğer vergilerden muafiyet,

Vergi, resim ve harç istisnası,

Kabul kredili, mal mukabili (açık hesap)ve vadeli akreditifli ödeme şekillerine göre yapılan ithalatlarda Kaynak 


Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) muafiyeti,

 • Serbest Bölgeler üzerinden, ithalat yolu ile tedarik etmek suretiyle Türk menşeli girdilerde KDV muafiyeti
 • İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek koşulu ile ithalatta kota ve gözetim
 • önlemlerinden muafiyet,
 • Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama
 • İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat
 • Eşdeğer eşya kullanımına olanak vermesi
 • Ödenmiş vergilerin geri alınması 


Dahilde İşleme Rejimi kapsamında sağlanan bu avantajlardan dört ayrı sistem vasıtası ile yararlanmak mümkündür. Bunlar,

 • İhracı taahhüt edilen malların ithalatı ile ilgili askıya alma sistemi veya şartlı muafiyet sistemi,
 • İhracat sayılan satış ve teslimlerle ilgili askıya alma sistemi,
 • Eşdeğer eşya kullanımı sistemi ,
 • Geri ödeme sistemidir.


Bu sistemlerin sağladığı avantajlar ve işleyiş şekilleri birbirinden farklılıklar göstermektedir. Firmalar bu sistemleri iyi tanımalı ve amaçlarına en uygun sistemi tercih etmelidir.

 

Gerekli Bilgi ve Belgeler

 • Elektronik İmza Sertifikası
 • İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
 • Oda onaylı Kapasite Raporu
 • Ticaret Sicil Gazeteleri Noter Onaylı (Kuruluş ve en son ünvan değişikliği)
 • Bağlı bulunan İhracatçı Birliği Üye Kayıt Belgesi
 • İhracat yapılacak ürün listeleri ve GTİP numaraları
 • Kullanılan hammadde ve yardımcı malzemeler listesi ve GTİP numaraları ve birim fiyatları
 • Hammadde Sarfiyat Tablosu ( Firmanızdan alınan bilgiler doğrultusunda PAMAR tarafından hazırlanacaktır.)
 • Dahilde İşleme Proje Formu ( Firmanızdan alınan bilgiler doğrultusunda PAMAR tarafından hazırlanacaktır.)