İşletme Geliştirme Destek Programı

15 Haziran 2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren ve Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması, kurumsallaşma ve markalaşma seviyelerinin yükseltilmesi, mevcut kapasitelerinin geliştirilerek öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına amaç edinmiş bir programdır.

290.000 TL üst limitli bu programın süresi 2 (iki) yıldır. İşletmenin net satış hasılatı veya dönem içinde elde ettiği hasılatı, program sonunda en az %10 (on) artması durumunda destek programından bir defaya mahsus olmak üzere yeniden yararlanabilmektedir. İşletmenin, programın tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde destek programını yenilemek için başvuru yapması gerekir. Yenilenen programda, tamamlanan destek programı kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

Pamar Danışmanlık; İşletmelerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, her bir destek için uygulama esaslarında belirtilen esaslar dâhilinde KOSGEB’e başvuru yapmasını sağlamak, KOSGEB Birimi tarafından gerekli değerlendirmelerin ve sonuçların işletmeye bildirimleri yapmak, İşletmenin, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunmasını sağlamak. Destek ödemesi ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa bu durum programın uygulama esaslarında ayrıca belirterek, sürecin en doğru ve hakkaniyetli yürütülmesini amaçlamaktadır.

KOSGEB, Destek programını program ve işletme esaslı olarak izler, ülke ekonomisi ve işletmelere etkileri ve sonuçları değerlendirir. İzleme ve değerlendirmeye ilişkin hususlar Başkanlık tarafından hazırlanacak usul esaslarda belirler.

İşletmeler mağduriyetler yaşamaması için aşağıda belirtilen hususlara dikkat emesi gerekir;

a)     İşletme tarafından destek kapsamındaki mal/hizmetin alındığı veya faturalandırıldığı tarihi müteakip, destek ödemesine esas belgelerin en geç 1 (bir) yıllık sürede KOSGEB Birimine teslim etmesini gerekir. (Teslim edilmemesi halinde destek ödemesi yapılmaz) 

b) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

c) Program süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda, bu husus ilgili KOSGEB Birimi tarafından değerlendirilerek; desteğin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

d) Program süresinde işletmenin tasfiyesi veya kapanması halinde; destek süreci sonlandırılır.

e) Bu maddelerin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları kapsamında destek süreci sonlandırılan işletmelere yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.

f) Destek programı süresi bitse dahi süre bitmeden önce alımı yapılmış mal ve hizmetler kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler yapılabilir.

g) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

h) 19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmiş olan bölgelerde değişiklik yapılması veya yeni bir tanım getirilmesi durumunda, program kapsamında Başkanlık tarafından gerekli düzenleme yapılır.

ı) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

i) Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.

Ayrıca, programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin müracaatı halinde destek süreci devam eder. Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Programı kapsamında yer alan destekler ise Yurtiçi fuar desteği, Yurt dışı İş gezisi desteği, Tanıtım Desteği, Eşleştirme Desteği, Nitelikli eleman istihdam desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji verimliliği desteği, tasarım desteği, Sınai Mülkiyet hakları desteği, Belgelendirme desteği, Test, analiz ve kalibrasyon desteği, Bağımsız denetim desteği, gönüllü uzmanlık desteği, lojistik desteği şeklindedir.

Program Kapsamında Yer alan Destek paketlerin üst limit ve geri ödeme oranları aşağıdaki gibidir. 

 

1.A – YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ; Değişen ve gelişen pazar koşullarına ayak uydurmak isteyen işletmelerin ürün ve hizmetlerini sergilemeleri açısından fuar ve organizasyonlar, işletmelerin ürün ve hizmetlerini sergilemeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Pazarlama faaliyetleri işletmelerin ana unsurlarından bir tanesidir.  Yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, arz edilen ürün ya da hizmetin hem yurtiçinde hem de yurtdışında talep görmesini sağlamaktadır. Pazarlamanın en güçlü sunum alanlarından olan Fuarlar, tedarikçi, üretici ve aracı firmaların ürün veya hizmet sunumlarını yapmalarının yanı sıra, rekabeti yoğun piyasa koşullarında avantaj sağlamak adına, işletmelerin hacimlerini artırabilecek yeni iş anlaşmaları içinde uygun zemin oluşturabilmektedir.

Ülkemizin artık küresel ölçekte bir ticari bir cazibe merkezi haline gelmesiyle birlikte yurtiçi fuarlarına etkin bir şekilde katılım daha büyük bir önem arz etmektedir.

 

Pamar danışmanlık, bu iki önemin farkında olarak işletmelerin ihtiyaç ve taleplerini, KOSGEB desteklerine ulaştırarak en doğru şekilde yönlendirmektedir.

 

Yurtiçi Fuar desteği kapsamında KOSGEB; Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand-sunum yapısı ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini karşılamaktadır.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan “Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliği” nde yer alan fuarlardan, yurtiçi ihtisas, yurtiçi uluslararası ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonel Fuarı bu destek kapsamındadır.

 

Sunum yerleşkeleri için verilen destekler;

 

Yurtiçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 120 TL/m² 

Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ise 80 (seksen) TL/m² dir.

Her bir fuar için azami destek alanını 50 m² olup, bu rakam makine, mobilya ve mermer gibi büyük teşhir alanına ihtiyaç duyulan iş kollarında 100m²’ye kadar çıkarılabilmektedir.

 

Destek kapsamında üst limitin program süresince işletme başına verilen 30.000 TL desteğin oranları 1. Ve 2. Bölgelerdeki iller için %50, kalan iller içinse % 60 olarak sağlanmaktadır.

 

 1.B – YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ; İşletmeler, yeni pazarlar bulmak, sektörel gelişmeleri yerinde takip etmek ve uluslararası ticari iş birlikleri oluşturmak için yurtdışı seyahatlerine önem vermektedirler. Ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlayan bu seyahatlerin öneminin farkında olan KOSGEB,  20.000 TL’ye kadar destek sağlamaktadır.

Verilen bu desteğin kapsamında; Konaklama giderleri, Ulaşım giderleri ( Yurtiçinden Yurtdışına, yurtdışından yurtdışına yapılacak olan hava, kara ve deniz yolu gidiş dönüş ulaşım masrafları) , Diğer giderleri ( Tercüme ve rehberlik, Fuar giriş ücretleri, Toplantı-Organizasyon giderleri) karşılanmaktadır.

Yurt Dışı İş Seyahat Desteğinin verilebilmesi için en az 10 (on) işletmenin katılımı ve destek talep eden işletmelerin, belirlenmiş programda yer alan tüm aktivitelere katılımı gerekmektedir. Beklenmeyen nedenlerden dolayı en 10 (on) işletmenin olmaması nedeniyle planlanan organizasyona destek verilip verilmeyeceğine KOSGEB başkanlık makamında karar verilmektedir. Yurt Dışı iş gezisine katılacak olan işletmeleri temsilen, şirket sahibi, ortağı veya çalışanı olmak zorundadır. Yurt Dışı iş gezisine katılacak olan işletmenin faaliyet alanı ile iş gezisinin uyumlu olması gerekmektedir. Destek almak isteyen işletme, seyahat programı başlamadan en 2 (iki) iş günü öncesinde talepte bulunmalıdır. 

1.C – NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ; Üretim faaliyetinde bulunan birçok işletme için en büyük ihtiyaç kalifiye veya nitelikli eleman ihtiyacıdır. Nitelikli personel, iş liyakati nedeniyle, ücret skalası yukarıda olduğundan dolayı birçok işletme, istihdam etmesi gereken personeli sağlayamamaktadır.  

İşletmeler için birçok hibe ve teşvik programına sahip Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), yeni eleman istihdam etmek isteyip ekonomik olarak sıkıntı yaşamaktan çekinen işletmeler için Nitelikli Eleman Desteği sağlamaktadır.

KOSGEB bu destek kapsamında, istihdam edilecek 2 (iki)  personel için toplamda 3 (üç) yıl için 50 bin liraya kadar personel maaş desteği verebilmektedir.

KOSGEB vereceği bu destekle işletmelerin ürettiği mal veya hizmetin devamlılığını ve işsizlik sorunu çözmeyi hedeflemektedir. 

KOSGEB’in verdiği nitelikli eleman desteğinin alınması için istenen şartlar sıralanırsa; 

a)     Proje kapsamında, çalıştırılacak iş görenin son 12 ayda aynı işletmede çalışmamış olması ve üniversite ( ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) mezunu olması

b)     İş gören tam zamanlı olarak işe alınmış olmalıdır,

c)     İş görenin ücretleri işletme hesabından, personelin banka hesabına yatırılması

d)     KOSGEB hibeleri maaş yatırıldıktan sonra yapılan başvurular ile geri alınmaktadır,

e)     Sadece 2 personelle sınırlıdır,

f)      Başka bir kurum tarafından destek alan bireyler yararlanamamaktadır,

g)     Emekliler ve Yabancı uyruklular yararlanamaz,

h)     İşletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları yararlanamaz,

i)      Ödemeler yalnızca net maaş üzerinden yapılmaktadır, ek geçim indirimi gibi destekler hibe programına kapsamında değildir,

j)      Nitelikli personelin başvurudan en fazla 30 gün önce veya başvurudan en fazla 45 gün sonra istihdam edilmesi gerekmektedir

k)     Personelin işten çıkması veya çıkarılması durumunda destek sona ermektedir.

Bölgesel olarak uygulanan her bir derece için verilen aylık destek üst limiti farklıdır.

KOSGEB tarafından daha önce ilan edilmiş olan yatırım teşvik bölgeleri kapsamında alınacak iş görenlerin ilk üç maaşı 1. (birinci bölge için) %50, 2. (ikinci), 3. (üçüncü), 3.(üçüncü) ve 4. (dördüncü) bölgeler için %60, 5.(beşinci) ve 6.(altıncı) bölgeler için ise %70 oranında hibe olarak desteklemektedir. Bu hibe için üst limitler; ön lisans mezunları için (1.500 TL), lisans mezunları için (2.000 TL), yüksek lisans ve üzeri için (2.500 TL) olarak belirlenmiştir. 

KOSGEB desteğinden faydalanmak için gerekli olan belgeler;

a) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Sigorta hizmet listesi,

b) Her bir personel için ayrı ayrı olacak şekilde nitelikli elemana ait ücret bordosu,

c) ilk ödeme talebinde verilecek şekilde personelden alınan diploma örneği,

d) İş görene ödenmiş maaşın banka çıktısı,

e) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan borcu yoktur belgesi. 

1.D – EĞİTİM DESTEĞİ; İşletmeler, en üst düzey yöneticisinden en alt kademe çalışanına kadar bütün iş görenlerinin çalışma kalitesini artırmak için birçok çabaya girmektedir. Bu çabaların başında eğitim gelmektedir. Kurum içi veya kurum dışında alınan eğitimlerle işletmeler kurumsal kimliklerinin gücünü ortaya koyabilmektedir. 

Bu anlamda KOSGEB, işletmelerin doğru bir yapılanma ve yönetim süreci gerçekleştirmeleri için gerekli olan eğitimin gerçekleşmesi konusunda desteklemektedir.

KOSGEB verdiği Eğitim destekleri şu başlıklardan oluşmaktadır;

a)     İşletmelerde Genel Yönetim özellikle yeni girişimlerin bilgi edinmesi gereken konular

b)     Pazarlama Yönetimi, pazarlama stratejisi hazırlama ve planlama

c)     Üretim Yönetimi konusu,

d)     İnsan Kaynakları Yönetimi,

e)     Mali İşler ve Finansman Yönetimi

f)      Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat

g)     Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri

h)     Enerji Teknolojileri

i)      Yeni Teknik ve Teknolojiler

j)      Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili eğitim konuları

k)     CE İşareti ve Ürün Belgelendirme ile Çevre

Belgelendirme ve Yabancı Dillere yönelik eğitimler destek kapsamına girmez. Yemek, konaklama ve ulaşım giderleri eğitim desteği dâhilinde değildir.

KOSGEB eğitim desteğinden yararlanabilmek için; işletmenin, KOBİ niteliğinde olması, KOSGEB desteklenen sektörler kapsamında olması, KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.

KOSGEB eğitim desteğinin alınabileceği kurumlar ;

a)      Üniversiteler

b)     Üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri

c)      Kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum ve kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri
 

d)     Meslek kuruluşları
 

e)     5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum ve kuruluşlar

 İşletme sahibi, İşletme ortakları ve İşletme çalışanları dışında kimsenin yararlanamayacağı eğitim desteğinde bölgesel destek oranları; 1. (birinci) bölge için %50, 2.(ikinci) 3. (üçüncü) ve 4. (dördüncü) bölgeler için %60, 5. (beşinci) ve 6. (altıncı) bölgelerde %70 şeklindedir.

KOSGEB tarafından verilen eğitimlerde ise destek %100 şeklindedir.

KOSGEB eğitim desteği için ödeme talep etmek üzere gereken belgeler şunlardır:

a)     Eğitim alınan kurumdan verilen katılımcı adına düzenlenmiş katılım belgesi, başarı belgesi veya sertifikası,

b)     Eğitim alınan kurumdan alınmış eğitim hizmet bedeli karşılığında işletme adına düzenlenmiş fatura

c)     Fatura tutarının eğitim veren kuruluşa ödendiğini gösteren banka dekontu,

d)     Eğitime işletme çalışanı katılırsa, çalışanın adının bulunduğu işyerinize ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi

e)     İşyerinin SGK borcu olmadığını gösteren belge

Her bir eğitim konusu ve başlığı için KOSGEB tarafından verilen eğitim desteğinin üst limiti 2.500 TL’dir. Destek süresince üst limit 20.000 TL olarak belirlenmiştir ve 3 (üç) yıl geçtikten sonra başvuru güncellenerek yeni destek paketinden yararlanabilmektedir.

1.E – ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ; KOSGEB, İşletme maliyetlerinin başında gelen ve üretim faaliyetlerinin devamlılığı için ihtiyaç duyduğu Enerji ihtiyacına ve verimli kullanılmasına dair alacakları Ön ve Detaylı etüt, Verimlilik artırıcı Proje(VAP) için danışmanlık ve Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetlerine destek vermektedir.

Ön ve Detaylı Etüt ile VAP için danışmanlık hizmetleri, 18/04/2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinden alınmaktadır.

Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetleri, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar veya EVD Şirketlerinden alınır. 

Detaylı Etüt hizmetlerinin destek kapsamında ödenebilmesi için “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Detaylı Etüt Uygunluk Belgesi” alınması şartı aranmaktadır.

Enerji verimliliğine yönelik Ön ve Detaylı Etüt aynı EVD’den alınabilir, ancak VAP için Danışmanlık hizmetleri, aynı EVD şirketinden alınamaz.

Program süresince Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL olarak belirlenmiştir.

 Ön Etüt için destek üst limitleri Ton Eşdeğer Petrol (TEP) aralığına göre aşağıda verilmiştir.

TEP Aralığı

Destek Üst Limiti (TL)

200-500 TEP için

1.500

501 ve üzeri için

2.000

 

Detaylı Etüt için destek üst limitleri TEP aralığına göre aşağıda verilmiştir.

 TEP Aralığı

Destek Üst Limiti (TL)

200-500 TEP için

15.000

501 ve üzeri için

20.000

 

VAP için danışmanlık destek üst limitleri TEP aralığına göre aşağıda verilmiştir.