Vergi, Resim Harç İstisnası

Amaç

İşletmelerin ihracatlarını artırmak ihraç ürünlerine uluslar arası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.


Kapsam

İhracat,ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi,resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esaslarına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar.

Aşağıda belirtilen ,ihracat,ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler çerçevesinde vergi,resim ve harç istisnasından yararlanmak isteyen firmalar Müsteşarlığa müracaat ederek Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak zorundadırlar.Belge müracaat tarihi ile belge tarihi arasında yapılan işlemlere istisna uygulanmaz.Ancak,bu süre içerisinde gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetler taahhüde sayılır.


İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler

a) Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslar arası ihaleye ( yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere ) çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların

Yerli firma olması halinde uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapılacak hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların ,mükerrer olmamak kaydıyla bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri.

Yabancı firma olması halinde ,yabancı firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten yerli imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dahil) yapacakları satış ve teslimleri.

Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde yerli firmaya kendi faaliyeti oranında yabancı firmaya ise (a) bendinin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

b) Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nca onaylanan Savunma Sanayii Projelerini üstlenmiş yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca Savunma Sanayii açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatçı firmaların,ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri

İmalatçılar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç)

d) Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların satış ve teslimleri

İmalatçıların Müsteşarlıkça yayımlanan tebliğler eki yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yurt içindeki satış ve teslimleri

Yürürlükteki yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD edebilecek firmalara,ithal edebilecekleri söz konusu maddeleri yerli imalatçı firmaların yurt içinde üreterek yapacakları satış ve teslimleri.

e) Kamu kuruluşlarınca uluslar arası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerin ihalesini kazanan yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri

f) Ambalaj malzemesi imalatçılarının,belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla yapılan ambalaj malı ve malzeme satış ve teslimleri.

g) Uluslar arası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile 25/1/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 sayılı ?T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği? kapsamı dışında kalan tesislerin yapımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri.

h) İmalatçıların yabancı uyruklulara ,turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000.ABD Dolarını aşan ihracatçıların ise aynı cinsten olmak üzere yıllık 500.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimleri (Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satış ve teslimler ile gıda maddeleri hariç).

i) İmalatçıların Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmalara yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri

j) Kazanılan navlun bedellerinin serbest döviz olarak yurda getirilmesi kaydıyla kara,deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan uluslar arası taşımalar ve bu kurum ve kuruluşlar tarafından uluslar arası ihaleye çıkartılmış yurt içi taşımaları yüklenen yerli firmaların bu faaliyetleri.

k) Turizm müesseseleri ile seyahat acentalarının yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları.

l) Uluslar arası ihaleye çıkarılan kamu projeleri ile yurt dışı müteahhitlik ,müşavirlik ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri

m) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle,yabancı bandıralı gemi,uçak veya tırların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal ( yakıt ve madeni yağlar hariç ) ve hizmet satışları

n) Yabancı uyruklulara,turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapılan ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler ( Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil )

o) Yalnız petrol türevi üreticilerinin,devletler arası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesinde yurt içinde faaliyet gösteren yabancı veya uluslar arası kuruluşlara serbest döviz karşılığı akaryakıt satış ve teslimleri.

p) Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde Müsteşarlık tarafından uygun görülecek yatırım projelerini üstlenen yerli firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetler.

r) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde Müsteşarlık tarafından uygun görülecek sektörlerde yapılacak yatırım projelerini üstlenen yerli firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetler.

s) Yerli firmalarca ihraç ürünlerimizin pazarlanması gayesiyle yurt dışında mağaza açılması veya işletilmesi

ş) Yerli firmalarca yabancı ülkelerde ekonomik ve sosyal araştırmalar yapmak suretiyle bilgi bankası oluşturulması ile bu bilgilerin yurt içinde ve dışında pazarlanması amacıyla bilgi iletişim ağı kurulması ve işletilmesidir.

Bu maddenin 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanun geçici 2.maddesine istinaden yayımlanan İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında tebliğlerde yer almayan hükümleri damga vergisi ve harç istisnasından yararlandırılmaz.